ARTEMIS Klub Sportowy ARTEMIS Bogini Artemis
Strona główna
O nas
Ludzie
Kalendarz
Kontakty
Co to BnO?
Fraszka
OMW
Puchar Przedwio┼Ťnia
10 Artemisu
Puchar Artemisu
Mistrzostwa DLŚ RJnO
MiniNM
MTBO
Prasa o BnO
Sponsorzy
Galerie
Linki
WYNIKI
UKS Świętoszów
Ost. mod.
3/3/2023 01:09:56

Przepisy dotycz╣ce rowerowych zawodˇw na orientacjŕ.

Charakterystyka rowerowych zawodˇw na orientacjŕ.

Rowerowe zawody na orientacjŕ s╣ jedn╣ z form imprez na orientacjŕ.

Zawodnik samodzielnie przy pomocy mapy i roweru gˇrskiego pokonuje trasŕ zaznaczon╣ na mapie odnajduj╣c wszystkie punkty kontrolne w terenie wed│ug kolejnoťci zaznaczonej na mapie. O kolejnoťci w poszczegˇlnych kategoriach wiekowych decyduje czas pokonania trasy. Zawody mog╣ byŠ rozgrywane w formie indywidualnej lub jako sztafety. D│ugoťci tras podawane s╣ w linii prostej │╣cz╣cej po kolei: start, wszystkie punkty i metŕ. Rzeczywista odleg│oťŠ pokonywana przez zawodnikˇw zale┐y od indywidualnego wyboru trasy i mo┐e byŠ nawet dwukrotnie d│u┐sza.

Miejsce startu zaznaczone jest trˇjk╣tem, meta - podwˇjnym kˇ│kiem. Punkty kontrolne zaznaczone s╣ kˇ│kami, po│╣czonymi kolejno lini╣. KolejnoťŠ punktˇw i ich numery s╣ rˇwnie┐ umieszczone na mapie.

Kategorie wiekowe: M│odzicy K/M 12-14, Juniorzy K/M-16-18, Seniorzy K/M-20-35, Weteranki i Weterani powy┐ej 35 lat.

 

Zg│oszenia.

Zg│oszenia nale┐y przesy│aŠ pisemnie na formularzu zg│osze˝ wydanym przez organizatora zawodˇw ze wszystkimi danymi o zawodnikach, poczt╣ e-mailow╣, ewentualnie telefonicznie, jeťli organizator dopuťci tak╣ formŕ.

Wpisowe na zawody p│atne wed│ug postanowie˝ regulaminu zawodˇw wydanego przez organizatora.

 

Oznaczenia w terenie.

Start jest oznaczony napisem start w miejscu gdzie zawodnicy wchodz╣ do pierwszego boksu.

Meta jest oznaczona transparentem meta w miejscu pomiaru czasu zawodnika.

Punkty kontrolne znajduj╣ siŕ zawsze przy ťcie┐kach. Na ka┐dym punkcie kontrolnym znajduj╣ siŕ trzy podstawowe elementy wyposa┐enia:

- Specjalny bia│o-pomara˝czowy, dobrze widoczny lampion. Dziŕki niemu zawodnik nie musi specjalnie szukaŠ punktu, co eliminuje przypadkowoťŠ w tym sporcie.

- Numer punktu kontrolnego, ktˇry pozwala zawodnikowi upewniŠ siŕ, czy trafi│ we w│aťciwe miejsce.

- Przyrz╣d s│u┐╣cy do potwierdzenia obecnoťci na punkcie na karcie startowej. Zwykle jest to 'perforator' - kasownik dziurkuj╣cy kartŕ, ale obecnie coraz czŕťciej stosuje siŕ systemy elektroniczne.

Podczas zawodˇw rowerowych zawodnik powinien mieŠ dostŕp do potwierdzenia punktu bez koniecznoťci schodzenia z roweru.

Dla zawodˇw wojewˇdzkich oraz o mniejszej randze dopuszcza siŕ ustawianie w terenie tradycyjnych punktˇw kontrolnych jak w biegu na orientacjŕ /stojak z kodem oraz lampionem i urz╣dzeniem do potwierdzania pobytu na punkcie przez zawodnikˇw/.

 

Wyposa┐enie zawodnika.

- Ka┐dy rower gˇrski musi spe│niaŠ nastŕpuj╣ce kryteria: sprawny technicznie, dwa niezale┐nie nawzajem dzia│aj╣ce uk│ady hamulcowe /przˇd i ty│/.

- Ka┐dy zawodnik startuj╣cy w zawodach rowerowych obowi╣zkowo powinien posiadaŠ kask.

- Zawodnik mo┐e ze sob╣ zabraŠ narzŕdzia niezbŕdne do ewentualnej naprawy powsta│ego podczas pokonywania trasy defektu roweru np. wymiana gumy, dokrŕcenie hamulcˇw itp.

- W miarŕ mo┐liwoťci ka┐dy zawodnik powinien byŠ wyposa┐ony w mapnik oraz kompas.

- Rowerowy prŕdkoťciomierz, odleg│oťciomierz, komputer rowerowy, sport tester, okulary, wy┐ywienie /napoje itp./.

- Karta startowa lub inne urz╣dzenie wydane przez organizatora zawodˇw do potwierdzania obecnoťci na punktach kontrolnych.

 

Pokonanie trasy i potwierdzenie punktˇw.

Zawodnik musi pokonaŠ trasŕ wed│ug kolejnoťci wynikaj╣cej z naniesienia punktˇw na mapŕ przez organizatora zawodˇw.

Potwierdzenie obecnoťci na punkcie kontrolnym zawodnik dokonuje na karcie startowej, lub przy pomocy innego systemu udostŕpnionego przez organizatora zawodˇw.

Zawodnik musi przestrzegaŠ zasad ruchu drogowego.

 

Wyniki.

Wyniki s╣ wywieszane dla poszczegˇlnych kategorii wiekowych osobno, je┐eli zawodnik ma jakiekolwiek w╣tpliwoťci co do uzyskanego czasu lub dyskwalifikacji zg│asza siŕ do biura obliczeniowego w celu ich wyjaťnienia, lub sk│ada pisemnie protest do sŕdziego g│ˇwnego zawodˇw.

 

Zasady Fair play.

Wszyscy uczestnicy zawodˇw zobowi╣zani s╣ do wzajemnego szacunku pomiŕdzy sob╣, zakazane jest wymienianie pomiŕdzy sob╣ wyzwisk itp.

Zawodnik s│abszy musi umo┐liwiŠ bezkolizyjny przejazd obok niego zawodnikowi szybszemu na jego wezwanie.

Dozwolone jest wymijanie siŕ tylko z prawej strony.

Zawodnicy jad╣cy z gˇry maj╣ pierwsze˝stwo przed zawodnikami wje┐d┐aj╣cymi na gˇrŕ.

Zabronione jest umyťlne blokowanie drogi innym zawodnikom jad╣cym z ty│u lub z przodu.

Zawodnicy zobowi╣zani s╣ udzieliŠ pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

WiŕkszoťŠ skrzy┐owa˝ wystŕpuj╣cych podczas rozgrywania zawodˇw to skrzy┐owania rˇwnoleg│e, pierwsze˝stwo maj╣ osoby jad╣ce z prawej strony.

 

Naruszenie zasad.

Naruszenie przepisˇw ze strony zawodnika jest zwi╣zane z jego dyskwalifikacj╣ w danych zawodach lub na d│u┐szy okres czasu w zale┐noťci od stopnia przewinienia.

 

Protesty.

Protest mog╣ z│o┐yŠ wszystkie osoby startuj╣ce w zawodach poprzez swojego przedstawiciela /kierownik, trener ekipy/. Protest sk│adany jest w formie pisemnej do sŕdziego g│ˇwnego zawodˇw najpˇčniej do pˇ│ godziny po zamkniŕciu mety.

Protest dotycz╣cy wynikˇw musi byŠ z│o┐ony najpˇčniej do 15 dni od wys│ania oficjalnych wynikˇw zawodˇw.

Opracowa│a Rˇ┐a na podstawie przepisˇw dostŕpnych na stronie PZBnO (autor: Jan Cegie│ka).

´╗┐

Artemis na fbNAJBLI┼╗SZE IMPREZY:
18.05. ZnO Oborniki Śl. 2024, Oborniki Śl., scorelauf bno
22.05. Znajd┼║ si─Ö w lesie-e1 lato, bno
29.05-2.06 Rajd Orientop-Matnia 2024, Janowice Wielkie, rajd bno
12.06. Znajd┼║ si─Ö w lesie-e2 lato, bno
25.-28.07 Sudety Cup, Czarna G├│ra, bno
25.09. Znajd┼║ si─Ö w lesie-e3 lato, bno
28-29.09 Puchar Paulinum, Jelenia G├│ra, bno
29.09. Dolno┼Ťl─ůski Festiwal Biegu na Orientacj─Ö, bno
9.10. Znajd┼║ si─Ö w lesie-e4 lato, bno

maratony i biegi inne


WYNIKI:
archiwum wynik├│w


KALENDARZ 2018 dla DLŚ


Spis map bno i MTBO na Dolnym ┼Ül─ůsku 2002


Szukaj na stronie
 

ARTEMIS

  Robert Podsiad┼éy - webmaster,
  Eduard Kustou - webmaster,
  Anna W┼éodarczyk - pomys┼éodawca,
  R├│┼╝a Spiliszewska - aktualizacja strony.

Bogini Artemis